การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 99/2566 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 206/2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับกรมประมง)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2566 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 137/.2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 201/.2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 134/.2565 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

EXEMPT152-ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากนำเข้าในเขตปลอดอากรตามมาตรา 152 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร