แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 201/2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 137/.2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 201/.2564



ประกาศกรมศุลกากรที่ 137/.2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 201/.2564 (การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์)


ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 131/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ในบัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 201/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลำดับที่ 2 พิกัดศุลกากร 0102.21.00 รหัสสถิติ 001 ลำดับที่ 3 พิกัดศุลกากร 0102.21.00 รหัสสถิติ 002 ลำดับที่ 9 พิกัดศุลกากร 0105.13.10 รหัสสถิติ 000 ลำดับที่ 10 พิกัดศุลกากร 0105.99.10 รหัสสถิติ 000 ลำดับที่ 28 พิกัดศุลกากร 0505.10.10 รหัสสถิติ 000 และ ลำดับที่ 30 พิกัดศุลกากร 0505.90.10 รหัสสถิติ 000 เนื่องจากไม่ได้เป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้ว

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป




ที่มา : กรมศุลกากร