กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการในการนําไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ เข้ามาในราชอาณาจักร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2566)

ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 (2) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “สิ่งประดิษฐ์ของไม้” หมายความว่า ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว และอาคารสําเร็จรูป ที่ทําจากไม้ทุกชนิด แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัด เรียงแถว (โอเอสบี) แผ่นไม้ที่คล้ายกัน ทําด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จําพวกไม้ ไฟเบอร์บอร์ด ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูดที่คล้ายกัน เครื่องประกอบอาคารทําด้วยไม้เสาเหลากลม แผ่นไม้สําหรับ ทําไม้วีเนียร์ที่ได้จากการผ่านลามิเนเต็ดวูดที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร และให้หมายความรวมถึง ไม้ประสาน ไม้ปาร์เกต์ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไม้โมเสก ที่มีลักษณะและขนาด ดังต่อไปนี้

  1. ไม้ประสาน ที่ใช้ไม้แต่ละชิ้นที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนา ไม่เกิน 37.5 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) ความยาวไม่จํากัด มาอัดประสานด้วยกาวหรือสารเคมีสังเคราะห์ เข้าเป็นไม้แผ่นเดียวกันหรือชิ้นเดียวกัน แต่ถ้าใช้ไม้แต่ละชิ้นที่มีขนาดความกว้างความหนาเกินขนาดที่กําหนด ไม่ว่าจะมีขนาดความยาวเท่าใดมาอัดหรือประสานก็ให้ถือเป็นไม้แปรรูปทั้งสิ้น
  2. ไม้ปาร์เกต์ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัวที่มีขนาดความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 22 มิลลิเมตร (7/8 นิ้ว) ความยาวไม่เกิน 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) แต่ถ้าไม้มีขนาดความกว้างความยาวเกินขนาดที่กําหนดนี้ให้ถือเป็นไม้แปรรูป
  3. ไม้โมเสก ที่เป็นไม้ชิ้นเล็ก ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการอบ ไส ซอย แล้วนํามาจัดเรียง ทากาวแล้วอัดเป็นแผ่น หรือนํามาจัดเรียงแล้วใช้กระดาษ หรือผ้าทากาวยึดไม้ให้เป็นแผ่น ซึ่งได้ผ่าน กรรมวิธีมามากพอสมควรจนไม่สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือหากจะนําไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นก็ทําได้แต่ไม่คุ้มค่า

ข้อ 5 ให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูป ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ไม้ท่อนที่นําเข้ามาทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ไม้แปรรูปที่นําเข้ามาทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อ 6 นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 5 ให้ ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ ของไม้ที่ทําจากไม้พะยูง ที่นําเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 7 นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในข้อ 5 และข้อ 5 ให้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ ของไม้ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออก ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจจากประเทศผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนําเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 8 ความในข้อ 7 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการนํา สินค้าติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัวหรือ นําเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือนําเข้ามากับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา