ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ทําให้มีการผลิตหรือนําเข้าสินค้า หน้ากากอนามัยเพื่อขาย สําหรับให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันหรือ กรองอนุภาคขนาดเล็ก ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน ในการดํารงชีวิตประจําวันเป็นจํานวนมากขึ้น และหลากหลาย เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง หน้ากากคาร์บอน โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ ข้อความบนฉลากสินค้าที่แสดงสรรพคุณของสินค้า ในลักษณะข้อความที่อวดอ้างว่ามีสรรพคุณ ป้องกันเชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เลือกซื้อสินค้า และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค จึงเห็นสมควรกําหนดให้หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

“หน้ากากอนามัย” หมายความว่า หน้ากากที่ผลิตจากวัสดุประเภทต่าง ๆ สําหรับใช้ ปิดจมูก ปาก เพื่อป้องกันหรือกรองอนุภาคขนาดเล็ก ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ หมอก ควัน รวมถึงหน้ากากที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร
 2. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย
 3. ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย
 4. กรณีที่เป็นสินค้านําเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
 5. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
 6. ขนาดหรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณี สําหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้
 7. ส่วนประกอบของหน้ากากอนามัย
 8. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการกรอง
 9. จํานวนชั้นกรอง
 10. ข้อความว่า “หน้ากากอนามัยที่ไม่ใช้ทางการแพทย์ หรือ Non - Medical Mask”
 11. วิธีใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด
 12. ข้อแนะนําในการใช้ เพื่อความถูกต้องในการใช้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภค เช่น ใช้ครั้งเดียว ไม่ควรใช้ซ้ํา เว้นแต่เป็นหน้ากากอนามัยที่ผลิตและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
 13. คําเตือน หรือข้อห้ามใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย เช่น ควรใช้ หน้ากากอนามัยโดยบุคคลคนเดียวเท่านั้นและไม่ควรใช้ร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวต้องใช้ ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่น และต้องใช้สีตัดกับสีพื้น โดยต้องสามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน แตกต่างจากข้อความอื่น
 14. วัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันเดือนปีที่ผลิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะ สัปดาห์และปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติ ของสินค้านั้น
 15. วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุนั้น ให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น
 16. ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอื่นไว้ด้วยก็ได้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10 พฤษภาคม 2566)

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา


# หน้ากากอนามัย
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 17-05-2023