กําหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกทรายและยกเลิกมาตรการควบคุม การส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ทรายเป็นสินค้า ที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2566)

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

  1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
  2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2541

ข้อ 4 ให้ทรายตามพิกัดศุลกากรประเภท 25.05 เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ข้อ 5 ความในข้อ 4 มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ส่งออกไปเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือศึกษาวิจัย หรือนําติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว ทั้งนี้ในปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม หรือกรณีที่ยานพาหนะ นําออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ ให้ปริมาณเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา