เอกสารสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)"

เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)”


ตามที่กรมศุลกากรได้จัดสัมมนาหลักสูตร “โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Customs System)” ให้กับผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ศุลกากรได้มีการเผยแพร่เอกสารในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การบรรยายในหัวข้อ “ประกาศกรมศุลกากรที่ 204/.2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

โดย นายคลี่เอก มาสมาน นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การบรรยายในหัวข้อ “การจัดตั้งเขตปลอดอากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

โดย นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ ส่วนตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

การบรรยายในหัวข้อ “การลงทะเบียนเป็นผู้รับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW”

โดย นายไกรษร สมนึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การบรรยายในหัวข้อ “ระบบพิธีการศุลกากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”

โดย นางกรรณิกา ปกรณ์ประเสริฐ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : กรมศุลกากร


# e-Commerce
Avatar
Administrator
Support Department