Import

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่จะมีสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

รถยนต์ใช้แล้ว หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพ และรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศ ก่อนบรรจุลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน

ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดทำคำและเผยแพร่ อธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า