การโอนย้ายของออกจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI กรณี ไม่ได้ส่งออกภายในกำหนด หรือการขอชำระภาษีอากรบริโภคในประเทศ

ของที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้สัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร และนำเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรี