AWSC

บทความวิชาการ - การขึ้นทะเบียนและการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากร (ASEAN Wide Self-Certification - AWSC)

ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification AWSC)