AEO MRA

บทความวิชาการ - สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทางศุลกากร ภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO-MRA)

โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator AEO) ของประเทศไทย