Q & A - การจ่ายเงินค่าชดเชยภาษีอากร ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Tax Compensation - DTC)

ที่มา: กรมศุลกากร