กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 36) (สุราแช่)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 36) (สุราแช่)

กรมสรรพสามิตเผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (สุราแช่) (ฉบับที่ 36)

เพื่อให้รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE : EDI) ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต รายการสินค้าสรรพสามิต และอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะในส่วนของสุราแช่ ใน (1) ของประเภทที่ 13.01 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในช่องรหัสรายได้นำเงินส่งคลัง รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม รายการและอัตราภาษี ใน (1) ของประเภทที่ 13.01 ตามบัญชีท้ายประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความในช่องรหัสรายได้นำเงินส่งคลัง รหัสสินค้าสำหรับระบบคอม รายการและอัตราภาษี ใน (1) ของประเภทที่ 13.01 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมสรรพสามิต


# สุราแช่
Avatar
Administrator
Support Department

Related


Last Update : 28-02-2024