มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 204/2563 เรื่อง มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา

ทั้งนี้กรมศุลกากรได้ขยายเวลาการอนุญาตตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุการอนุญาตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยให้หมดอายุการอนุญาตในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาต โดยจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุการอนุมัติได้ใหม่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร