การใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้สิทธิพิเศษความตกลงการค้าเสรี

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากรสิาห้ับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี FTA ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่อยกเว้นอากรและลดหย่อนอัตราศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าตามความตกลงการค้าเสรี (FTA)ทั้งในระดับทวิและพหุภาคี เป็นนโยบายในการส่งเสริมการค้าและลดอุปสรรคการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกัน ในช่วง 5 ปีงบประมาณผ่านมาแนวโน้มการใช้สิทธิพิเศษตามความตกลงการค้าและสัดส่วนการใช้สิทธิพิเศษต่อมูลค้าการนำเข้ารวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของศุลกากรทีนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้กรมศุลกากร ปรับเปลี่ยนบทบาทโดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น

ที่มาบทความ : กรมศุลกากร