Importer-Extorter

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/04/2566

รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งกรมศุลกากรจะระงับการใช้ข้อมูลในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ณ วันที่ 25/03/2566