วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบการบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ

มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ข้อ 2 การบรรจุสินค้าในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ผู้ส่งออกหรือตัวแทนที่ต้องการนำสินค้าขาออกเข้ามาบรรจุในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ นำสินค้าเข้าทางสถานีตรวจสอบสินค้า 3 โดยยื่นแบบ ทกท.05 ต่อพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อสแกนบาร์โค้ดเป็นรายใบขนส่งสินค้าขาออก กรณีรถบรรทุกมีสินค้าตามใบขนสินค้าขาออกหลายฉบับ ต้องยื่นแบบ ทกท.05 ให้ครบทุกฉบับ
2.2 ให้พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยประทับตรา “ผ่าน” หรือ “เปิดตรวจ” ลงในแบบ ทกท.05 ตามที่ปรากฏในหน้าจอแสดงผล
2.3 กรณีที่มีการประทับตรา “เปิดตรวจ” ให้ผู้ส่งออกหรือหรือตัวแทนที่ต้องการนำสินค้าขาออกเข้ามาบรรจุในเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ไปพบพนักงานศุลกากรพร้อมเอกสาร ประกอบการส่งออก ณ สถานีตรวจสอบสินค้า 3 เพื่อทำการเปิดตรวจสินค้า

ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบการบรรจุต้องทำการตรวจสอบสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาออก และแบบ ทกท.05 ให้มีรายละเอียดถูกต้องตรงกัน ก่อนรับมอบสินค้าเพื่อบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์
3.1 กรณีแบบ ทกท.05 ประทับตรา “ผ่าน” กทท. อนุญาตให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุนำสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้
3.2 กรณีแบบ ทกท.05 ประทับตรา “เปิดตรวจ” ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุตรวจสอบว่ามีประทับตรา “ผ่านการตรวจสอบจากศุลกากรแล้ว” พร้อมลายมือชื่อ และตำแหน่งของพนักงานศุลกากรในแบบ ทกท.05 ก่อนนำสินค้าบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย