การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่ีมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2564

การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า.

มาตรการ : ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping)
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
พิกัดศุลกากร : 7210.7011.032, 7210.7011.033, 7210.7011.034, 7210.7011.042, 7210.7011.043, 7210.7011.044, 7210.7011.090, 7210.7091.020, 7210.7091.030, 7210.7091.040, 7210.7091.090, 7212.4011.090, 7212.4012.090, 7212.4019.090, 7212.4091.090, 7212.4092.090, 7212.4099.090, 7225.9990.072, 7225.9990.073, 7225.9990.074, 7225.9990.076, 7225.9990.077, 7225.9990.078, 7225.9990.079, 7225.9990.090, 7226.9919.090, 7226.9999.090

ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนําเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือ ของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร ปี 2560 ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลีในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นไปตามที่ คณะกรรมการกําหนดเป็นอย่างอื่น

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราดังนี้

  1. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในอัตราร้อยละ 40.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ
  2. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
  • ร้อยละ 7.00 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก บริษัท Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
  • ร้อยละ 4.27 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก บริษัท SeAH Coated Metal Corporation
  • ร้อยละ 33.62 ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร : 01 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร : 30 เม.ย. 2569

ที่มา : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์