หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 7)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 84/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (ฉบับที่ 7) โดยมีการยกเลิกรายชื่อภาคีที่ได้รับการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามความตกลง RCEP เดิม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 2 รายชื่อภาคีที่ได้รับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันตามความตกลง RCEP

 1. เนการาบรูไน ดารุซซาลาม
 2. ประเทศออสเตรเลีย
 3. ประเทศนิวซีแลนด์
 4. ประเทศญี่ปุ่น
 5. ราชอาณาจักรกัมพูชา
 6. สาธารณรัฐสิงคโปร์
 7. สาธารณรัฐประชาชนจีน
 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 9. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 10. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
 11. สาธารณรัฐเกาหลี
 12. ประเทศมาเลเซีย
 13. ประเทศอินโดนีเซีย
 14. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ที่มา : กรมศุลกากร