ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/.2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 237/.2564 (ความตกลง RCEP)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/.2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 237/.2564

ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 237/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อปรับปรุงแก้ไขบัญชีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลง RCEP แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2564 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมศุลกากร