รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

กรมศุลกากรได้เผยแพร่เอกสาร รหัสสิทธิพิเศษการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

  1. ประเภทพิกัดฯ เป็นไปตามพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  2. รายการสิทธิพิเศษที่ต้องมีการไฮไลท์ หมายถึง ในการนําของเข้าครั้งแรก ให้ผู้นําของเข้ายื่นแสดงเอกสารขอลดอัตราอากร
  3. จัดทําขึ้นเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิงเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากร ที่ 246/2564
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 246/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ดาวน์โหลดประกาศ)

ที่มา : กรมศุลกากร