เอกสารสัมมนา "โครงการสิทธิประโยชน์ Delivery 2023"

เอกสารประกอบการสัมมนาหลักสูตร “โครงการสิทธิประโยชน์ Delivery 2023”

ตามที่กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.) กรมศุลกากร ได้จัดงานสัมมนา โครงการสิทธิประโยชน์ Delivery 2023 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 – 12:00 น. ผ่านช่องทาง Online โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมิติใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งในมิติเกี่ยวกับเขตปลอดอากร, การคืนอากรตามมาตรา 29, คลังสินค้าทัณฑ์บน, การชดเชยค่าภาษีอากร ฯลฯ ขณะนี้ได้มีการเผยแพร่เอกสารในการสัมมนาดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ที่มา : กรมศุลกากร