การทำความเข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย