การตรวจสอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดำเนินงานขององค์กรจะมีระบบงานต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนให้การทำงานขององค์กร สามารถบรรลุ ผลสำเร็จ โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก คล่องตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผ่านระบบ Application ซึ่งเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า เช่น งานจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต อาจมีความเสี่ยงระบบล่ม ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ หรือระบบถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้ข้อมูล

การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วยการควบคุมทั่วไป (General Control) และการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control)

การควบคุมทั่วไป (General Control)

หมายถึง การควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม นโยบายและวิธีการในการควบคุม ระบบสารสนเทศ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง และการป้องกัน/ลดความเสียหาย ของระบบ เป็นการควบคุมภายในสำหรับองค์กรในภาพรวม

 1. การกำหนดนโยบายในการใช้สารสนเทศ
  • มีนโยบายการรักษาความปลอดภัย ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนว่าใครต้องการเข้าถึง ข้อมูลอะไร เมื่อไหร่ ในระบบงานใด
 • การให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น
 1. การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน เช่น แยกหน้าที่ การพัฒนาระบบออกจากหน้าที่ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ต้องไม่ทำหน้าที่อื่น ผู้พัฒนาระบบออกจากผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบ
 2. การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยกำหนดแผนระยะยาว แผนงานพัฒนาระบบ กำหนดการประมวลผลข้อมูล มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ การประเมินผลงานระหว่างการดำเนินโครงการ การสอบทานภายหลังการติดตั้งระบบ และนำระบบมาใช้งาน การวัดผลการดำเนินงานของระบบ
 3. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ โดยการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการแก้ไขระบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ มีการทดสอบระบบที่แก้ไขแล้วก่อนนำไปใช้ จัดทำเอกสารคู่มือประกอบการแก้ไข และประเมินผลและสอบทาน ระบบงานภายหลังเริ่มใช้
 4. การควบคุมการปฏิบัติงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลของระบบงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน การกู้ระบบและการสำรองข้อมูล การทดสอบ และการจัดการกับปัญหาของระบบ จัดทำแผนสำรอง
 5. การควบคุมเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มิดชิด ไม่มีอากาศร้อน ชื้น และแม่เหล็ก มีการรักษาความปลอดภัย หนาแน่น กำหนดการเข้าออกได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน ติดระบบเตือนภัย กรณีมีผู้บุกรุก จำกัดให้ใช้โทรศัพท์เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงาน ติดอุปกรณ์ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดผู้ใช้ (User Views or Subschema) ตารางแสดงสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูล (Database Authorization Table) และการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)
 7. การควบคุมการเข้าถึงระบบงาน
  • การพิสูจน์ตัวจริง (Authentication) โดยกำหนดรหัสผ่าน (Password) การระบุตัวตนด้วยสิ่งที่มีทางกายภาพ (Physical Possession Identification)
  • การกำหนดสิทธิ์ (Authorization)
  • การบันทึกกิจกรรมต่างๆ ในระบบเพื่อการตรวจสอบ (Audit Logging)

การควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control)

การควบคุมรายการข้อมูลในแต่ละระบบงานให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยทางเดินของข้อมูล เป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุม เช่น ระบบ GFMIS

 1. การควบคุมการนำเข้าข้อมูล การควบคุมเกี่ยวกับงานจัดทำข้อมูลก่อนป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูลนำเข้า การป้องกันข้อผิดพลาด การค้นหาข้อผิดพลาด และการแก้ไขข้อผิดพลาด เช่น การตรวจสอบ ตัวเลขตรวจสอบ (Check digit) ว่าเป็นตัวเลขที่ถูกหรือไม่ โดยเลขประจำตัว หรือรหัสสินค้า หรือเลขที่บัญชี
 2. การควบคุมการทำรายการป้อนเข้าสู่ระบบงาน โดยข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบจะต้องถูกหลักเกณฑ์ ในการทำรายการ นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทบยอดข้อมูลนำเข้าเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง
 3. การควบคุมการสื่อสารข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งจะต้องคำนึงถึง Hardware และ Software ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลการมอบอำนาจ
 4. การควบคุมการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การใช้แฟ้มข้อมูล การชี้แนะให้เห็นข้อผิดพลาด และการรายงาน
 5. การควบคุมการจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การแก้ไขข้อผิดพลาด การสำรองข้อมูล และการกำหนดอายุการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
 6. การควบคุมผลลัพธ์ การกระทบยอดข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องด้วยระบบ Manual ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานควบคุมคุณภาพข้อมูล

การตรวจสอบการควบคุมทั่วไป

โดยตรวจสอบในเรื่อง การวางแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น การจัดโครงสร้างงานสารสนเทศมีความเหมาะสม ชัดเจน (การแบ่งแยกหน้าที่เหมาะสม) การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงาน การรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (การปิดเปิดระบบ การบำรุงรักษา การจัดเก็บ) การจัดทำแผนกู้ระบบสารสนเทศ

การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน

โดยการตรวจสอบในเรื่อง การกำหนดสิทธิในการใช้งานมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ การแบ่งแยกหน้าที่ในระบบงานสารสนเทศ การนำเข้าข้อมูลและรายการ การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน การประมวลผลในระบบงาน การนำผลลัพธ์ไปใช้งานครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ มีการจัดเก็บเหมาะสมหรือไม่

กระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

มีกระบวนการเช่นเดียวกับตรวจสอบภายในประเภทอื่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ตรวจสอบภายในศึกษาทำความเข้าใจ ระบบงานสารสนเทศ (การควบคุมและความเสี่ยง) ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำแผนตามผลประเมินความเสี่ยง จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจำปี แผนการปฏิบัติงาน จัดทำกระดาษทำการ สรุปข้อเท็จจริง รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบ ระบบสารสนเทศต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ตรวจสอบระบบ GFMIS ต้องมี ความรู้ ความเข้าใจในระบบ SAP และความเสี่ยงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจาก Flowchart การทดสอบความเชื่อมโยงของระบบ เป็นต้น

Reference :