Self-Certification

บทความทางวิชาการ - การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-wide Self-certification - AWSC) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน