Manifest Profile

บทความวิชาการ - แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยโปรไฟล์ข้อมูลบัญชีสินค้า (Manifest Profile)