บัญชีสินค้าทางรถไฟ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 73/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) (การยื่นบัญชีสินค้าทางรถไฟ)