การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) (การยื่นบัญชีสินค้าทางรถไฟ)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 73/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) (การยื่นบัญชีสินค้าทางรถไฟ)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 73/2565 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) เพื่อให้การรายงานยานพาหนะเข้า-ออกและการยื่นบัญชีสินค้าทางรถไฟ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมยิ่งขึ้น อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการ ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมศุลกากร ที่ 186/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 27 ให้ผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือตัวแทน รายงานยานพาหนะ ที่ขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนทางบกเข้ามาในราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  1. การรายงานยานพาหนะเข้าและบัญชีสินค้า ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนรถไฟเข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง
  2. การจัดทำข้อมูลรายงานยานพาหนะเข้าสำเร็จให้ระบุวันนำเข้าจริง เมื่อรถไฟได้เข้ามาถึงเขตด่านพรมแดน เว้นแต่ กรณีนำเข้าทางด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ให้ถือว่าน่าเข้าจริงเมื่อรถไฟได้ผ่านสถานีรถไฟร่วมระหว่างประเทศที่ด่านพรมแดน
  3. การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟภายหลังสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่วันที่นำเข้าจริงตาม (2) ให้จัดทำคำร้องขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยงานควบคุมทางศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่นำเข้า เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป แล้วให้พนักงานศุลกากรทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป ให้นำเรื่องการรายงานเรือเข้าและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาใช้บังคับ กับการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 64 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการ ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 64 ให้ผู้รับผิดชอบการขนส่งสินค้าทางรถไฟหรือตัวแทน รายงานยานพาหนะที่ขนส่ง สินค้าผ่านพรมแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักรและยื่นบัญชีสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  1. การรายงานยานพาหนะออกและบัญชีสินค้า ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนรถไฟออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง
  2. การจัดทำข้อมูลรายงานยานพาหนะออกสำเร็จให้ระบุวันส่งออกจริงเมื่อรถไฟได้ออกจากเขตด่านพรมแดน
  3. การขอแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟภายหลังสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันที่ส่งออกจริง ตาม (2) ให้จัดทำคำร้องขอแก้ไขยื่นต่อหน่วยงานควบคุมทางศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่ส่งออก เพื่อพิจารณา อนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป แล้วให้พนักงานศุลกากรทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับรถไฟ ในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรต่อไป ให้นำเรื่องการรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือมาใช้บังคับ กับการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ที่มา : กรมศุลกากร