กำหนดให้ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565

เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีปริมาณสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน กิจการอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ สมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานจึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป