ยกเลิกการใช้มาตร Safeguard Measure (SG) จากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวน ความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง จากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและ ไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563

ที่มา : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า