กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

รถจักรยานยนต์ หมายความว่า รถจักรยานยนต์, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, รถโมเพ็ด(Moped), รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้า) รวมทั้งรถพ่วงข้าง ตามพิกัดศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.06 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ