กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิต (น้ำมันดีเซล)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 27) (น้ำมันดีเซล)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 27) (น้ำมันดีเซล)

เพื่อให้รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE : EDI) ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต รายการสินค้าสรรพสามิต และอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะในส่วนของน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณ กำมะถัน และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ใน (1) (2) (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ของประเภทที่ 11.05 ไว้

ประกาศนี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ทาง ECS ได้ทำการอัพเดทข้อมูลอัตราภาษีสรรพสามิต ตามประกาศดังกล่าวให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติแล้ว
ที่มา : กรมสรรพสามิต