กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต ฉบับที่ 15 (สินค้าบุหรี่ซิกาแรต)

กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 15) (สินค้าบุหรี่ซิกาแรต)

กำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) (ฉบับที่ 15) (สินค้าบุหรี่ซิกาแรต)

เพื่อให้รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE : EDI) ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิต รายการสินค้าสรรพสามิต และอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะในส่วนของสินค้าบุหรี่ซิกาแรต ใน (1) ของประเภทที่ 14.01 และยาเส้น ใน (1) ของ (ข) ของ (6) ของประเภทที่ 14.01 ไว้ ดังต่อไปนี้

ที่มา : กรมสรรพสามิต