การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (กากถั่วเหลือง)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรศุลกากรสำหรับ การนำเข้ากากถั่วเหลือง ตามประเภทย่อย 2304.00.29 รหัสย่อย 01 เฉพาะที่นำเข้ามา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับปี พ.ศ. 2567 และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของตามประเภทย่อย 2304.00.29 รหัสย่อย 01 และให้ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร สำหรับของตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ที่มา : กรมศุลกากร