พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 15/2567 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 15/2567 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่าง กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการผ่านแดนตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้า ระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งไม่รวมถึงการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนภายใต้บทบังคับแห่งบรรดาสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศอื่นใด ที่มีกฎหมายและระเบียบภายในประเทศซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้ขอผ่านแดน ที่ได้ปฏิบัติพิธีการผ่านแดนตามประกาศนี้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนพิธีการศุลกากรเป็นพิธีการผ่านแดนตาม ประกาศที่ออกตามความตกลงระหว่างประเทศอื่นได้

ข้อ 2 ให้ผู้ขอผ่านแดนปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม ทั้งนี้ให้ดำเนินการผ่านเข้าและผ่านออกได้ ณ ที่ทำการพรมแดน ที่มีการกำหนดไว้ในภาคผนวกตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย และ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร