กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ (ฉบับที่ 6)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 80/2566 เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ (ฉบับที่ 6)

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 80/2566 เรื่อง กำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ (ฉบับที่ 6) มีการกำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านด่านศุลกากรดังนี้

  1. ด่านศุลกากรตากใบ
  2. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

ที่มา : กรมศุลกากร