การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 68/2566 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 68/2566 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับกรมการปกครอง

อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทําประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึง รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ รายการสินค้าที่ต้องทําการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรมการปกครอง ได้กําหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากรที่ 210/2564 และ 37/2565 ราย

ข้อ 2 กรมการปกครองได้กําหนดรหัส EXEMPT กรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต ดังนี้
2.1 EXEMPT 99 ไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เนื่องจากกรณีอื่น ๆ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร