แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 (Form AJ)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 46/.2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 (Form AJ)

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 46/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/.2564 (Form AJ)

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญี่ปุ่น (Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan : AJCEP) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามที่ อธิบดีกรมศุลกากรกําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 25 มาตรา 51 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมศุลกากรจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 2. พิกัดศุลกากรที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า 2.1 การได้ถิ่นกําเนิดสินค้าตามกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ให้พิจารณาตามประเภทและประเภทย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017) และ 2.2 ให้ตรวจสอบการได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น โดยใช้ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017) เป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2022 (HS 2022) (ตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศนี้)

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) (1.5) ของข้อ 5 แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(1.5) พิกัดศุลกากรที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ต้องเป็น พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017) ในระดับ 5 หลัก และรายละเอียดของของที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ควรตรงกับรายละเอียดที่ระบุในบัญชีราคาสินค้า และหากเป็นไปได้ ควรตรงกับรายละเอียดภายใต้ประเภทพิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมไนซ์ของของนั้น”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกภาคผนวก 1 - 4 และเอกสารแนบ 2 แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และให้ใช้ภาคผนวก 1 และเอกสารแนบ 2 แนบท้ายประกาศ กรมศุลกากรฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ กรณีที่สินค้าได้ถูกส่งออกก่อนวันที่กฎเฉพาะรายสินค้า (ตามเอกสารแนบ 2 แนบท้ายประกาศนี้) มีผลบังคับใช้ หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form AJ) ซึ่งออกหลังจากวันที่กฎเฉพาะรายสินค้า ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว (Issued Retroactively) ให้ระบุพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2017 (HS 2017)

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมศุลกากร