การดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System - ACTS)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 169/2563 เรื่อง การดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System - ACTS)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 169/2563 เรื่อง การดำเนินกระบวนการทางศุลกากรสำหรับระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System - ACTS)

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 169/2563

คู่มือการใช้งานระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน สำหรับผู้ประกอบการ

ที่มา : กรมศุลกากร