การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากร

การจำแนกพิธีการศุลกากรตามรูปแบบการนำเข้า-ส่งออกในรูปแบบการขนส่งได้แก่ การขนส่งทางเรือ (ทางทะเล) การขนส่งทางรถยนต์ (ทางอากาศ) และการขนส่งไปรษณีย์ จากที่แต่เดิม การนำเข้า-ส่งออกจะอาศักหลักเกณฑ์ของบัญญัติแห่งกฏหมายว่าด้วยพิธีการทางเรือ โดยอาศักบทบัญญัติในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ในการปฏิบัติพิธีการทางอื่นๆโดยอนุโลม

บทความจากจุลสารศุลกากร ปีที่ 28 ฉบับที่ 06 เดือน มีนาคม 2563 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากร”

ที่มา : จุลสารศุลกากร ปีที่ 28 ฉบับที่ 06 เดือน มีนาคม 2563