ผู้นำเข้า-ส่งออก

การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมาลงทะเบียนกับศุลกากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานระบบต่าง ๆ ของกรมศุลกากรได้ โดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต (Online Customs Registration) หรือ
  2. ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal (เปิดให้บริการระยะแรกสำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนกับกรมศุลกากรเท่านั้น)
  3. ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรที่ 94/.2564 เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

การระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน

ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อจะระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน จากเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/.2561) ดังนี้

  1. กรณีบุคคลธรรมดา เมื่อไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน
  2. กรณีนิติบุคคล เมื่อไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อผู้ลงทะเบียนถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จะไม่สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรได้ จนกว่าจะแจ้งขอใช้ข้อมูลทะเบียนใหม่