ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลอ้างอิง (Reference)

Table of Content

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง รหัสหน่วยสินค้า (Unit Code) รหัสลักษณะหีบห่อ (Package Unit Code) รหัสสถานที่กรมศุลกากร (Area Code) พิกัดศุลกากรภาค 4 (ของที่ได้รับการยกเว้นอากร) รหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) พิกัดอัตราอากรขาออก


รหัสประเทศ (Country Code) ขนาดและประเภทตู้สินค้า (Container Size & Type Code) รหัสประเภทรถ (Car Type) รหัสจังหวัด (Province Code)