เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา ความรู้เกี่ยวกับพิธีสารฉบับที่ 1 เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)