เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ - เครื่องปรับสภาพผิวหน้าด้วยคลื่นความถี่สูง