ราคาศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป