พิธีการศุลกากร

การงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุลกากรารทางศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 61/.2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 144/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530