ทะเบียนและสิทธิประโยชน์

การขอรับบริการการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าสำหรับผู้ขอรับบริการ ณ ส่วนทะเบียนและสิทธิประโยชน์ กองมาตรฐานพิธีการราคาศุลกากร