ค่าธรรมเนียม

กยท. มีกำหนดการเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดเปิดให้บริการคู่ขนานกับระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และมีกำหนดการยุติการให้บริการระบบเดิม (ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (ระบบ e-Cess)) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

การงดรับปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมศุลกากรารทางศุลกากร