การปกป้องและตอบโต้ทางการค้า

ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลา การบังคับใช้มาตรการปกป้องจาก การนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น