ข่าวสารและบทความ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 14 ภาค 4 (ของที่เป็นตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 115/.2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตราและการควบคุมในเขตปลอดอากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 131/.2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/.2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 173/.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชักตัวอย่างของ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/.2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/.2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์