ผลการพิจารณาทบทวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูง

ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กลวดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กลวดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่น ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป พ.ศ 2563 มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราเดิมต่อไปอีก 5 ปี
  • อากรที่เรียกเก็บร้อยละ 12.26 - 36.79 ของราคา CIF
  • พิกัดศุลกากร : 7213.9190.021 7213.9190.022 7213.9190.030 7213.9190.031 7213.9190.090 7227.9000.050 7227.9000.051 7227.9000.052 7227.9000.053 7227.9000.054 7227.9000.055 7227.9000.056 7227.9000.059 และ 7227.9000.090 (กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ที่มาบทความ : กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า